นโยบายของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย
การดำเนินธุรกิจไว้เป็นแนวทางในการปฎิบัติดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการโครงการ และ/หรือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าด้วยความสะดวกถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรมทั้งด้านผลงาน
และการให้บริการต่างๆ
2. สรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และการบริหารให้ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยอยู่เสมอ
3. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนนให้บุคคลากรบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ทำงานให้เกิดการปฎิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน